పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు

Family Counselling : Q. నేను విచిత్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతున్నాను. నాకు బాత్రూములంటే ఎలర్జీ. తలచుకుంటేనే వాంతి వస్తుంది. నా ఇంకో సమస్య దేవుళ్ళు, లైంగికపరమైన అంశాల గురించి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు. వీటివల్ల సరిగా … Continue reading పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు