గృహ హింస

Not a Sweet: కొడుకు- ఆలు అన్న రెండు మాటలు కలిసి కోడలు అన్నమాట పుట్టిందని వ్యుత్పత్తి అర్థాన్ని సాధిస్తుంటారు. అత్తా- కోడళ్ల సాధింపుల ముందు ఏ అర్థ సాధింపులయినా సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సిందే. ఈ … Continue reading గృహ హింస