23 వేల కోట్లు అప్పు! 20 నిముషాల్లో శాంక్షన్!

Biggest Fraud Indian Banking : Another Defaulter: మహారాజ రాజశ్రీ దివాలా తీయబోయే బ్యాంకు దివ్యసముఖమునకు-విలాసానగర్ వాసి దిలాసారావు రుణంకోసం  పెట్టుకున్న దరఖాస్తు. పేరు : దిలాసారావు. అడ్రెస్ : విలాసానగర్, హై […]