పిల్లల ప్రకటనల్లో అతిశయోక్తులు వద్దు

Children Ads : అంటే…ఇక- ఒకటి…ఒకటి…ఒకటి… అంటూ రెండు కాక ఒకటే అయిన చైతన్య అద్వైత ఆలిండియా అగ్రగామి ప్రకటనలు కనబడవా? అంటే…ఇక- రెండు…రెండు…రెండు… అంటూ ఒకటే అయినా రెండుగా కనిపించే నారాయణ ద్వైత […]