వచ్చిందట మళ్లీ

Various Variants: జంధ్యాల సినిమాలో బ్రహ్మానందం భుజానికి వేలాడే సంచిలో అలారం, మందు సీసాలతో తిరుగుతూ ఉంటాడు. వేళ దాటకుండా మందులు వేసుకోవాలని డాక్టరు చెప్పిన షరతును పాటించడానికి ఆయన చేసుకున్న ఏర్పాటు అది. […]