వివస్త్ర అయిన మీ సంస్కారానికే కప్పాలి బట్టలు

Bad Language Baba: కేయూరాణి న భూషయన్తి పురుషం హారా న చన్ద్రోజ్జ్వలా న స్నానం న విలేపనం న కుసుమం నాలఙ్కృతా మూర్ధజాః । వాణ్యేకా సమలఙ్కరోతి పురుషం యా సంస్కృతా ధార్యతే […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com