మారకము- విలువ

Y ‘2K’ Problems: 1. ప్రశ్న:- సరిగ్గా చెప్పండి సార్. రెండు వేల నోట్లు మార్చుకోవడానికి మేము ఏయే డాక్యుమెంట్లు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది? సమాధానం:- మీ డబ్బు మీరు మార్చుకోవడానికి డాక్యుమెంట్లు ఎందుకండీ? […]