‘భోళాశంకర్’ విషయంలో జరిగింది అదే!

Mini Review: కొన్ని కథలకు స్టార్స్ అవసరం లేదు .. కథనే అన్నీ తానై నడిపిస్తుంది. అలాంటి కథలు అరుదుగా మాత్రమే…