జి-20 అతిథులకు బొబ్బిలి వీణ బహుమతి

Historic Veena: పల్లవి:- నాద తనుమనిశం శంకరం నమామి మే మనసా శిరసా అను పల్లవి:- మోదకర నిగమోత్తమ సామ వేద సారం వారం వారం చరణం:- సద్యోజాతాది పంచ వక్త్రజ స-రి-గ-మ-ప-ధ-ని వర […]