పాట పాటకొక భాష పుడుతోంది

No Meaning Bro: “కాలః త్రిగుణ సంశ్లేషం కాలః గమన సంకాశం కాలః వర్జయేత్ చారణం కాలః జన్మనాజాయతే జయం బ్రోదిన…