రాములో! రాములా! ఇంతకూ నీవెవరు?

Unnecessary issue: భద్రాద్రి రాముడికి తండ్రి లేడా? అని ఆంధ్రజ్యోతి ఎడిట్ పేజీలో ఒక ఆలోచనాపరుడు లోతయిన వ్యాసం రాశాడు. ఇలాంటి వివాదాలు మంచివి కాదు- అని బాధపడుతూ ఆలయ విశ్రాంత ప్రధాన అర్చకుడు […]