కొమురయ్య ముల్లె

Our Roots: “ఆ సంచిలో ఏమున్నదో బంగారం, ఏప్పుడు దాన్ని జూసి మురుస్తా ఉంటడు” … సణుగుతారు పొలం పనులు చేసుకుంటూ. గయితే కొమురయ్య మనకేం జెప్పలే. మనం కొమురయ్యనేం అడగలే. జెప్పకుండానే సాగి […]