గాయక గంటం…సుస్వర కంఠం.

The True Legend: గాయక గంటం…సుస్వర కంఠం. ఆ గాత్రానికి నూరేళ్లు కాదు….కాదు… తెలుగు.. తమిళ.. సంస్కృత..కన్నడ భాషలు బతికున్నంత కాలం….. మానవుడు సంగీతాన్ని విన్నంత కాలం ఆ కంఠం చిరంజీవే!! ఆ కంఠమే […]