పేరుకు ప్రజలది రాజ్యం

Highhandedness: రాజ్యాలు పోయాయి. రాచరికం చచ్చింది. ప్రజలే ప్రభువులుగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ వచ్చింది. మనకోసం మనచేత మనమే ఎన్నుకునే ప్రభుత్వాలు పాలిస్తున్నాయి. అంటే మనల్ను మనమే పాలించుకుంటున్నాం…అని అనుకుంటూ ఉంటాం. స్వరూపం మారిన మాట […]