రాశి తగ్గి వాసి పెరిగిన పెళ్లిళ్లు

Big Fat Indian Weddings during Pandemic : పెళ్లిళ్లు స్వర్గంలో జరుగుతాయనేది పాత మాట. ఇక్కడే స్వర్గం సృష్టిస్తామనడం నయా ట్రెండ్.. ఓ అందమైన కరోనా సాయంకాలం.. కాలింగ్ బెల్ మోగింది. అనుమానంగా […]