దేవిశ్రీ స్థాయికి లోకం ఎప్పుడు ఎదుగుతుందో?

సుమారు 15-16 ఏళ్ల వయసులో ఒకసారి ఎదో ఒక దివ్యానుభూతి కలిగి “నాన్ యార్?(Who am I?) అని జన్మతః తమిళవారు అవ్వడం వల్ల తమిళంలో ప్రశ్నించుకొని.. తనెవరో తెలుసుకోవడానికి అరుణాచలం చేరిన వెంకట్రామయ్యర్ […]