శాశ్వత ఐసొలేషన్

Covi’D’ivorce: వెనకటికి ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్- 1973 భూ గరిష్ఠ పరిమితి చట్టం వస్తుందని తెలిసి…చట్టం అమల్లోకి రాక ముందు వందల ఎకరాలున్న పెద్దవారు ఎలాగో ఒకలా భూములను కాపాడుకోవడానికి చేయని ప్రయత్నం లేదు. […]