ఏది పాస్? ఏది ఫెయిల్?

All are Passed: తీవ్రమయిన, నిశితమయిన దృష్టితో చూడ్డం పరీక్ష. ఈక్ష, వీక్షణం, చక్షువు మాటల్లో ప్రధానమయినది చూపే. లేదా దృష్టికి…