వీపు విమానం మోత మోగుతోంది!

Flight- Fate:  మానావమానాలు శరీరానికే కానీ…లోపలున్న ఆత్మకు కాదు అనుకునేవారే తరచుగా విమానాల్లో తిరగ్గలుగుతారు. సంస్కృతంలో ఉపసర్గ ‘వి’ మాట ముందు చేరితే కొన్నిటికి విలువ పెరుగుతుంది- జ్ఞానం- విజ్ఞానం. కొన్నిటికి వ్యతిరేకార్థం వస్తుంది- […]