మహిళలని గౌరవించడం అంటే!

Gender Equality: నా స్నేహితుడు ఇంటికి వచ్చాడు. సాదరంగా ఆహ్యానించి కాసేపు మాటలయ్యాక ‘ కూర్చో, గిన్నెలు కడిగేసి వస్తా’ అన్నా. దాంతో నా ఫ్రెండ్ నా వైపు ఆరాధనగా చూస్తూ ‘నువ్వు నీ […]