మీసాల మనిషి

The Moustache Man Of India – 32ft Moustache “ప్రపంచంలో నావే పొడవాటి మీసాలు” అని బల్లగుద్ది చెప్పాడు ఓ…