తల్లీ! నిన్ను దలంచి…

Goddess of three goddesses: “అమ్మల గన్నయమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ, చాల బె ద్దమ్మ, సురారులమ్మ కడు పాఱడి వుచ్చిన యమ్మ, తన్ను లో నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడి యమ్మ, దుర్గ, మా […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com