పల్లె పన్నీరు చల్లుతోందో…

Our Roots: పట్టణీకరణ, నగరీకరణ ఎంత వేగంగా వ్యాప్తి అవుతున్నా… పల్లెలు ఇళ్లు ఖాళీ చేసి పట్టణాలకు వలస పోతున్నా… పట్టణాలకు చాకిరీ చేసే కూలీలుగా పల్లెలు మారిపోతున్నా… నగరాల్లో పల్లెలు ఎగ్జిబిషన్ వస్తువులుగా […]