అందమా? బంధమా?

Everything Artificial: భారతదేశంలో మొహానికి పూసుకునే పౌడర్లు, స్నోలు, గ్లోలు, వైటెనింగ్ క్రీములు, యాంటీ ఏజింగ్ క్రీములు, ఇతర ముఖ సౌందర్య సాధనాల మార్కెట్ విలువ ఏటా ముష్టి పదివేల కోట్ల రూపాయలేనట. ఇది […]