`కన్నులు చెదిరే’ సాంగ్‌ కు 10 లక్షల వ్యూస్

`కన్నులు చెదిరే అందాన్నే వెన్నెల తెరపై చూశానే.. కదిలే కాలాన్నే నిమిషం నిలిపేశానే… నన్నిక నీలో విడిచానే నిన్నను గాల్లో కలిపానే…ఇపుడే ఇంకోలా నే మళ్ళీ పుట్టానే… నీ కురులా కెరంటంలో నా చూపులిలా […]