పిండం పెట్టక ముందే…

Caste- Character: ‘ఏంటి బాస్? బెల్టా?’ ‘……….’ ‘చెప్పు ఫర్లేదు. ఇక్కడిదేం కొత్తకాదు. అవునా?’ ‘అవునండీ!’ ‘మీ అనాటమీ, బయోకెమిస్ట్రీ, ఫిజియాలజీ హెడ్స్ ముగ్గురూ మీవాళ్లే! ఇక నీకు ఢోకాలేదు, ఫో!’ మెడికల్ కాలేజీలో […]

తెలుగు సినిమా ఆత్మగౌరవం

Songs-Serialism: మాటలో, పాటలో మాటలే ఉన్నా మాట మాటే. పాట పాటే. మాటల్లో చెప్పలేనిదేదో పాటలో చెప్పాలి. మామూలు మాటలను పేర్చి పాటల కోటలు కట్టాలి. అది సినిమా సందర్భంలో ఎంతగా ఒదిగి ఉంటుందో…అంతగా […]

సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే

He Lives on forever…: ఎవరి రాకతో గళమున పాటల ఏరువాక సాగేనో… ఎవరైతే కాలంమారిందన్నా కళనే నమ్ముకున్నాడో… ఎవరైతే మనం కన్నకలల్ని కళాత్మకంగా మలిచాడో… అతని చిరునామం కాశీనాధుని విశ్వనాథ్! అతని చిరునామా […]