సమాధానం వెతికిన ప్రశ్న

RIP Kathi Mahesh : Actor-Filmmaker-Critic ప్రశ్నించడం ఎప్పుడూ సమస్యే. ఇదింతే అనుకుంటే గొడవే లేదు. ఇదిలా ఎందుకుంది? అని ప్రశ్నించడంతోనే సమస్య. ఆ ప్రశ్నతో కొత్త సమాధానాలొస్తాయి. ఆ సమాధానాలనుంచి మరికొన్ని ప్రశ్నలూ […]