డబ్బే డబ్బు

‘Bhagya’ Nagaram: ధనం మూలం ఇదం జగత్… ధనమున్నా, లేకపోయినా, పుట్టుబీదవాళ్లైనా, ఆగర్భ శ్రీమంతులైనా, నడమంత్రపు సిరితో ఎగిరిపడేవాళ్లైనా… సుమారు అందరికీ తెలిసి ఉండే తెలుగు సామెత ఇది. అయితే కాలానుగుణ మార్పులతో పాటే… […]