శిలా ఫలకంపై కూలీల పేర్లు

The Sculptors: తాజ్ మహల్ నిర్మాణానికి రాళ్లెత్తిన కూలీల పేర్ల ప్రస్తావన లేకపోవడం మీద శ్రీ శ్రీ చాలా బాధ పడితే…అది…