టాల్కంతో పళ్లు తోమిన రుధిరం

శ్రీశ్రీ ఒక పెద్ద బాలశిక్ష. శ్రీశ్రీ ఒక రామాయణం. శ్రీశ్రీ ఒక బైబిల్. శ్రీశ్రీ ఒక ఖురాన్. నా జనరేషన్ జర్నలిస్టులకు…