మైనపు బొమ్మా, నువ్వెవరమ్మా!

Wax-Entertainment: చూపు చుక్కల్లో ఉన్నా కాళ్లు నేలమీదే ఉండాలిగా.. లండన్‌ పోతానో లేదో, పోయినా కారల్‌ మార్క్స్‌ సమాధీ, మేడమ్‌ టుస్సాడ్స్‌…