అధికార నివాసం ఖాళీ చేసిన బెంజిమెన్

ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రిగా పనిచేసిన బెంజిమేన్ నెతన్యాహు జెరూసలేం లోని బాల్ఫోర్ వీధిలో ఉండే ప్రధాని అధికారిక నివాసం ఖాళీ నేడు…