ఇంగ్లండ్ కథలు-1

Karma Phalam: “సారపు ధర్మమున్విమల సత్యము, పాపముచేత బొంకుచే పారము పొందలేక చెడబారినదైన యవస్థదక్షులె వ్వారలుపేక్ష చేసిన అదివారల చేటగుగాని ధర్మని…