స్టాన్‌ఫోర్ట్‌ వర్శిటీ

Stanford University : 8,180 ఎకారాలు. 17 వేల విద్యార్దులు. డాక్టర్‌ అబ్దుల్‌ కలాం చెప్పినంత కాకపోయినా నాకూ పేద్దపెద్ద కలలే…