కిటికీ పక్క సీటే కావాలి!

ఇంటర్వ్యూ జరుగుతోంది. అభ్యర్థిని చివరి ప్రశ్నగా ఈ ఉద్యోగం నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నారు అని అడిగారు. కిటికీ పక్క సీట్ అని…