దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా!

Jai Bolo Ganesh Maharaj ki: “దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా!దయుంచయ్యా దేవా! నీ అండాదండా ఉండాలయ్యా! చూపించయ్యా త్రోవ పిండి వంటలారగించి తొండమెత్తి…