వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్

Valentines Day : ప్రేమ లేదని, ప్రేమించరాదని సాక్ష్యమే నీవని నన్ను నేను చాటనీ…అని గుండెలు బాదుకోవడానికయినా ముందు ప్రేమించాలి. గుండె పగిలిపోవు వరకు నన్ను పాడనీ…ముక్కలలో లెక్కలేని రూపాలలో మరల మరల నిన్ను […]