విభిన్న పాత్రల విలక్షణ నటుడు గోవిందరాజుల

Actor Govindarajula Subba Rao Live For Ever With His Characters : గోవిందరాజుల సుబ్బారావు .. అలనాటి నటులలో ప్రముఖంగా…