అమ్మ తీసుకెళ్ళిన సినిమా

The First Talking Motion Picture Kalidas Released In 1931 October 31st: మా అమ్మానాన్నల్లో అమ్మ బాగానే సినిమాలు…