మైండ్ ట్రీ చెప్పే ఎల్ అండ్ టీ కాఫీ కథ

Business eyes: ఏది ఆశ ? ఏది అత్యాశ ? ఏది దురాశ ? ఏది నిరాశ ? అన్నది సాపేక్షం…