దేవులపల్లి వారి జ్ఞాపకం

ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరిగే ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు ఎప్పుడూ బాగుంటాయి. ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. అందులోనూ ఇద్దరు ప్రముఖుల మధ్య అయితే వేరేగా…