మామిడా? మజాకా?

Summer with Mango: వంటింటి వైపు రాగానే తియ్యటి వాసన! ‘మావిడిపళ్లా?’ ఒక్కరుపు అరిచాను. అవునంది అమ్మ.. … భలే తియ్యటి…