నరుడి బతుకు నటన – ఈశ్వరుడి తలపు ఘటన

Heart touching: కొన్ని వార్తలు చదివి తట్టుకోలేము. అలాగని చదవకుండా ఉండనూ లేము. అలాంటి ఒకానొక గుండెలు మెలిపెట్టే వార్త ఇది. చదువుతుంటే కన్నీటి పొర అడ్డొచ్చి అక్షరాలు తడిసి ముద్దయి…కంటి ముందు ఏమీ […]