నందిని- అమూల్ పాల యుద్ధం

Palu – Pali’trick’s: పల్లవి:- పాలదొంగ వద్ద వచ్చి పాడేరు తమ- పాలిటి దైవమని బ్రహ్మాదులు చరణం-1 రోల గట్టించుక పెద్ద రోలలుగా వాపోవు బాలునిముందర వచ్చి పాడేరు ఆలకించి వినుమని యంబర భాగమునందు […]