రానాతో కలిసి యాక్ట్ చేయాలనే ఉంది: హీరో నాని 

రానా ఒక బలమైన సినిమా నేపథ్యం కలిగిన కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు. కానీ నాని ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేని కుటుంబం…