బ్యాగ్ లెస్ డే అమలు అభినందనీయం

Light Weight: “చదివించిరి నను గురువులు చదివితి ధర్మార్థ ముఖ్య శాస్త్రంబులు నే జదివినవి గలవు పెక్కులు చదువులలో మర్మ మెల్ల…