అతి పెద్ద వ్యాక్సిన్ డ్రైవ్ ఇంత నిశ్శబ్దంగానా!

ఏదీ నాటి కళేదీ.. నాటి కాంతేదీ.. నాటి సంబరమేదీ.. నాటి సందడేది.. డాష్ బోర్డు లేవి?.. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లేవి?.. కలెక్టర్లకు,…