రష్యా- ఉక్రెయిన్

War Without Win: ఇవి తుపాకులు పట్టుకుని ఎదురెదురుగా తలపడే ప్రత్యక్ష యుద్ధాల రోజులు కావని; బాంబులు వర్షిస్తూ శత్రు దేశాలు…