కొవ్వుతో పెరిగే కోపం

Beware of Fat: “శేషం కోపేన పూరయేత్” అని సంస్కృతంలో ఒక గొప్ప మాట.  ఒక సమస్యనో, చర్చనో, వివాదాన్నో తుదిదాకా…