శివ శివ అనరాదా!

Other Names of Lord Shiva: శివుడు ఆనంద స్వరూపుడు. శుభములను కలిగించేవాడు. శివుడు లింగాకారంగా ఆవిర్భవించిన రోజుగాను, శివ పార్వతుల వివాహం జరిగిన రోజుగాను, హాలాహలాన్ని మ్రింగి లోకాలన్నిటికీ శుభం కలిగించిన రోజుగాను […]